آگهي تامين نيــرو(1151نفر)

شركت مهندسي الكا آريا در نظر دارد به منظور تامين خدمات مورد نياز خود در خطوط شبكه ريلي كشور، از بين متقاضيان ذكور و بومي واجد شرايط، درمشاغل مندرج در جدول شماره (1 (از طريق برگزاري آزمون كتبي، مصاحبه هاي علمي _ تخصصي، ارزيابي روانشناختي و شايستگي شغلي، معاينات طب كار، طي دوره هاي آموزشي مربوطه و گزينش صلاحيت هاي اخلاقي و… تعدادي از واجدين شرايط را انتخاب نمايد. افراد واجد شرايط متقاضي شركت درآزمون، ميتوانند جهت ثبت نام از تاريخ 1401/10/24تا تاريخ 1401/11/05  پس از مطالعه دقيق مفادآگهي و مطابق با شرايط ذكر شده، نسبت به ثبت نام اقدام نمايند.

اطلاعات بیشتر

 

روابط عمومی دانشگاه صنعتی سیرجان