آگهی استخدام شركت توانير، ازميان فارغ التحصيلان بومي ممتاز دانشگاه هاي برتر

به استحضار مي رساند شركت توزيع نيروي برق استان تهران در نظر دارد مطابق با بند 7 دستورالعمل نيازسنجي، تامين و ساماندهي نيروي انساني به شماره 99/ 16151/ 500 مورخ 21 /1399/3و مجوز صادره از سوي شركت توانير، ازميان فارغ التحصيلان بومي ممتاز دانشگاه هاي برتر در رشته هاي شغلي به شرح ذيل پس از برگزاري مصاحبه و اخذ تعهد اشتغال 10 ساله، اقدام به جذب نيرو نمايد.

* رشته هاي شغلي موردنياز در مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد:
-كارشناس مالي (مدارك تحصيلي درج شده در پيوست)
– كارشناس اداري (مدارك تحصيلي درج شده در پيوست)
– كارشناس فناوري اطلاعات (مدارك تحصيلي درج شده در پيوست)
– كارشناس حقوقي(مدارك تحصيلي درج شده در پيوست)
– كارشناس برق(مدارك تحصيلي درج شده در پيوست)
– کارشناس GIS (مدارك تحصيلي درج شده در پيوست)
– كارشناس بازار برق (مدارك تحصيلي درج شده در پيوست)
– كارشناس ايمني ،مديريت بحران و بهداشت حرفه اي توزيع برق (مدارك تحصيلي درج شده در پيوست)
* مدارك موردنياز:
– داشتن شرايط عمومي استخدام
– تصوير هاي كارت ملي، تمام صفحات شناسنامه ، مدرك تحصيلي و كارت پايان خدمت (براي برادران)
– مدرك مويد بومي بودن مطابق بند 5-8 دستورالعمل نيازسنجي، تامين و ساماندهي نيروي انساني
– گواهي رتبه متناسب با سطح بندي دانشگاه (رتبه هاي 1 تا 3 براي دانشگاه هاي سطح يك -رتبه هاي 1 و 2 براي
دانشگاه هاي سطح دو رتبه 1 براي دانشگاه هاي سطح سوم)
خواهشمند است به نحو مقتضي به فارغ التحصيلان ممتاز آن دانشگاه اطلاع رساني فرماييد، متقاضيان محترم مي
توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر از شرايط استخدام به سامانه نخبگان شركت توزيع نيروي برق استان تهران به نشاني https://nokhbegan.tvedc.ir مراجعه و نسبت به ثبت نام تا تاريخ 1402/06/29 اقدام نمايند.