آگهی برگزاری مناقصه حصارکشی اراضی سایت های دانشگاه

دانشگاه صنعتی سیرجان قصد دارد حصارکشی اراضی سایت های خود را به طول تقریبی 5000 متر را از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت های دارای رتبه 5 (ابنیه،راه،آب) یا بالاتر با شرایط ذیل دعوت به عمل می آید:

1- زمان شرکت در مناقصه ده روز پس از درج آگهی)تاریخ انتشار: 21/09/96) می باشد.

2-  دریافت اسناد مناقصه از طریق لینک ذیل امکان پذیر می باشد.

3- محل تحویل اسناد مناقصه شامل سه پاک خواسته شده : سیرجان، ابتدای جاده بافت، دانشگاه صنعتی سیرجان،ساختمان مدیریت، دبیرخانه مرکزی می باشد.

4- به اسناد ناقص، دارای خط خوردگی، غلط گیری شده وخارج از موعد هیچ گونه ترتیب اثری داده نخواهد شد.

5- در صورتی که برنده مناقصه از عقد قرار داد خودداری نماید وجه واریزی یا چک تضمینی یا ضمانتنامه بانکی ایشان به نفع دانشگاه ضبط می شود.

6- هزینه درج آگهی از برنده مناقصه دریافت می شود.

7- دانشگاه در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

اسناد مناقصه

روابط عمومی دانشگاه صنعتی سیرجان