آگهی شناسایی و به کارگیری نیروی قراردادی شرکت های پیمانکار منطقه گل گهر فروردین ۱۴۰۱ – مهلت ثبت نام: ۱۸ فروردین