آگهی شناسایی پیمانکار

دانشگاه صنعتی سیرجان قصد دارد احداث حصار فلزی سایت 1 دانشگاه را از طریق مناقصه به شرکتهای واجد شرایط که دارای رتبه بندی و صلاحیت اخذ شده از سازمان برنامه و بودجه را دارند از طریق مناقصه واگذار نماید. از واجدین شرایط تقاضا می شود مستندات کاری خود را اعم از رزومه و آخرین آگهی تغییرات شرکت  به انضمام مجوزات لازم را حداکثر تا پایان  وقت اداری 1396/10/6 به آدرس : دفتر فنی دانشگاه واقع  در محل دانشگاه ارائه نمایند.

روابط عمومی دانشگاه