آگهی مناقصه عمومی

دانشگاه صنعتی سیرجان در نظر دارد نسبت به شناسایی پیمانکار جهت انجام امور پشتیبانی اداری و انفورماتیک خود از طریق مناقصه عمومی و این آگهی اقدام نماید، لذا از کلیه شرکتهای واجد شرایط دعوت می گردد جهت اطلاع از شرایط و دریافت اسناد مناقصه، تا ساعت 14 مورخ 1/7/1400 با مراجعه به سایت تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) نسبت به دریافت اسناد اقدام نمایند.

شماره مناقصه در سامانه ستاد: 2000091262000006

ضمناً هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

روابط عمومی دانشگاه صنعتی سیرجان