آیین نامه‌های عمومی

آیین نامه‌های اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موضوععنوانفایل
ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمیآیین نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیأت علمیدریافت
بندهای امتیازدهی براي قرارداد ارتباط با جامعه و صنعت (قرارداد با خارج از مؤسسه)دریافت
تکمیل جدول ج ارتقاء مرتبهدریافت
چاپ دو مقاله مستخرج از تایید شده هیأت ممیزه اتقاء مرتبه مربیاندریافت
مدارک و مستندات به منظور ارتقاء مرتبه مربیان جهت ادامه تحصیل در مقطع دکتریدریافت
نوع نمایه علمی نشریه ارتقا مرتبه اعضای هیأت علمیدریافت
انتقال اعضای هیأت علمیتبصره 2 ماده 80 آیین نامه استخدامی موافقت دانشگاه مبدأ و مقصد به منظور انتقال اعضای هیأت علمیدریافت
مصوبه 258 در رابطه با نحوه انتقال اعضای هیأت علمیدریافت
مصوبه جلسه 282 نقل و انتقالات اعضای هیأت علمی دانشگاه‌هادریافت
تبدیل وضعیت اعضای هیأت علمیابلاغیه مرکز جذب در خصوص امتیازات تبدیل وضعیت اعضای هیأت علمی بعد از تاریخ 1401.08.01دریافت
مصوبه 196 در خصوص تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی اعضای هیأت علمیدریافت
مصوبه 254 در خصوص تبدیل وضعیت از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی بر اساس 100 درصد امتیازات دانشیاریدریافت
مصوبه 267 در خصوص تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی آزمایشی – رسمی آزمایشی به رسمی قطعیدریافت
مصوبه 280 درخصوص امتیازات تبدیل وضعیت اعضای هیأت علمیدریافت
مصوبه 300 هیأت عالی جذب در خصوص تبدیل وضعیت اعضای هیأت علمیدریافت
مصوبه307 در خصوص فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی اعضای هیأت علمیدریافت
آئین‌نامه‌های متفرقهمصوبه افزایش سن عضویت هیأت علمیدریافت
مصوبه جلسه 292 ( امتیاز صلاحیت عمومی افراد متأهل و دارای فرزند، افزایش سن جذب و مصوبه معاونت آموزشی نهاد رهبری برای گروه معارف)دریافت