آیین نامه ها

آیین نامه های حوزه پژوهش و امور فناوری

دسته بندینام فایلدریافت فایل
استخدام اعضای هیات علمی – تبدیل وضعیت – ارتقاءشیوه نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیات علمیدریافت
پیشنهادهای استفاده از ظرفیت ماده ۵دریافت
آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمیدریافت
آیین نامه ارتقا مصوب سال ۱۳۹۵دریافت
آیین نامه ارتقا امتیاز جدید فرهنگیدریافت
آیین نامه ارتقا امتیاز جدید فرهنگی ۱۱۱دریافت
دستورالعمل اجرایی پایه‌های تشویقیبازنگری و اصلاح ماده ۵۳ آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی دانشگاه های ولی عصر (عج) رفسنجان و صنعتی سیرجان در خصوص پایه های تشویقی اعضای هیئت علمی دریافت
نامه رفع ابهامات دستورالعمل اعطای پایه تشویقی
دریافت
اصلاحیه بند ۱۷ رفع ابهامات دستورالعمل اعطای پایه تشویقی در خصوص پایگاه اطلاعات علمی ISC
دریافت
برخورداری از پایه تشویقی درخصوص راه‌اندازی آزمایشگاه مرجع
دریافت
 فرم پایه تشویقیدریافت
فرم علمی‌سنجی پایه تشویقیدریافت
آیین نامه اجرایی سامانه تامین اعتبار پژوهشی (ستاپ)آیین نامه اجرایی سامانه تامین اعتبار پژوهشی (ستاپ)دریافت
آیین نامه اجرایی گرنت فناوری (ابلاغیه اسفند ۹۸)آیین نامه اجرایی برنامه گرنت فناوریدریافت
آیین نامه های داخلی دانشگاهشیوه نامه انتخاب پژوهشگران برتردریافت
آیین نامه سخنرانی های علمی دانشگاه صنعتی سیرجاندریافت
آیین نامه ترفیع سالیانه اساتیددریافت
آیین نامه تدوین گزارش نهایی طرح پژوهشیدریافت
آیین نامه اعتبار پژوهشی اساتیددریافت
آیین نامه ی طرح های پژوهشی دانشگاه صنعتی سیرجان
دریافت
شیوه نامه ارزشیابی عملکرد آموزشی اساتید دانشگاه صنعتی سیرجان
دریافت
دستور العمل شاخص عملکرد پژوهشی اساتید
دریافت
بیمه قراردادهانکاتی در خصوص مفاصا حساب بیمه قراردادهای پژوهشی کاربردیدریافت
نکاتی در خصوص مفاصا حساب بیمه قراردادهای پژوهشی کاربردی (۱)دریافت
نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشیدریافت
نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشیدریافت
نحوه محاسبه، وصول و صدور مفاصاحساب قراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاوردریافت
صدور گواهی پژوهشی بودن قرارداد پژوهشی کاربردیدریافت
ثبت اختراعدریافت
پژوهشگر برترشیوه نامه انتخاب پژوهشگران برتر استاندریافت
پیش نویس قراردادهای تحقیقاتی برون سازمانیقرارداد تحقیقاتی برون سازمانیدریافت
تحصیلات تکمیلیشیوه نامه دستیار آموزشی و پژوهشیدریافت
آیین نامه پذیرش سرباز امریه از بین فارغ التحصیلان تحصیلات تکمیلیدریافت
ثبت اختراعحمایت ثبت پتنتدریافت
جایگاه ایران در گزارش رقابت پذیری جهانی سال ۲۰۱۹ میلادیR_2دریافت
راهنمای گرنتراهنمای گرنتدریافت
شیوه نامه اعطای پژوهانه توسط وزارت نفت به اعضای هیات علمی و مراکز تحقیقاتی (ابلاغیه اسفند ۹۸)N1دریافت
شیوه نامه انتخاب پژوهشگر و فناور برتر اعضای هیات علمی و دانشجویی در سال ۱۴۰۰شیوه نامهدریافت
شیوه نامه تشکیل و فعالیت کارگروه ویژه اخلاق زیستی (ابلاغیه اسفند ۹۸)شیوه_نامه_تشکیل_و_فعالیت_کارگروه_ویژه_اخلاق_زیستیدریافت
ضمانت قراردادهامصوبه-هیأت-وزیران-برای-کفایت-ارائه-ضمانت-کتبی-دانشگاه_ها-در-قراردادهای-پژوهشی-با-دستگاه_های-اجراییدریافت
فرصت مطالعاتیشیوه نامه فرصت مطالعاتی صنعت اعضای هیات علمیدریافت
شیوه نامه فرصت مطالعاتی در صنعتدریافت
شیوه نامه فرصت مطالعاتی داخل کشوردریافت
شیوه نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمیدریافت
تفاهم نامه فرصت مطالعاتی وزارت نیرودریافت
تفاهم نامه فرصت مطالعاتی وزارت صنعت، معدن و تجارتدریافت
تفاهم نامه فرصت مطالعاتی موسسات پژوهشی وزارت نفتدریافت
تفاهم نامه فرصت مطالعاتی سازمان حفاظت محیط زیستدریافت
تفاهم نامه فرصت مطالعاتی در وزارت دفاع و نیروهای مسلحدریافت
آیین نامه فرصت های مطالعاتی اعضای هیات علمیدریافت
اصلاحیه آیین نامه فرصت های مطالعاتی اعضای هیات علمی + اصلاحیهدریافت
قراردادهاقراردادهای دانشگا هها با جامعه و صنعتدریافت
سند الزامات عقد قراردادهای تحقیقاتیدریافت
آیین نامه اجرایی بند ط تبصره ۹ قانون بودجهدریافت
گروه های پژوهشی و قطب های علمیآیین نامه نحوه تشکیل و فعالیت واحدهای پژوهشی در دانشگاه هادریافت
آیین نامه تشکیل قطب های علمیدریافت
مالیات قراردادهاآیین نامه نحوه تشکیل و فعالیت واحدهای پژوهشی در دانشگاه هادریافت
آیین نامه تشکیل قطب های علمیدریافت
مالی و معاملاتیمصوبه-هیأت-وزیران-برای-ترک-تشریفات-مناقصه-کارهای-پژوهشی-واگذار-شده-به-دانشگاه_هادریافت
متن-کامل-آئین-نامه-تضمین-معاملات-دولتی (۱)دریافت
حد نصاب معاملات سال ۹۸دریافت
بخشنامه مصوبه تعیین نصاب معاملات قانون برگزاری مناقصات سال ۱۳۹۸دریافت
آیین_نامه مالی و معاملاتیدریافت
مصوب وزارتسطح بندی دانشگاه هادریافت
آیین نامه همایش هادریافت
آیین نامه تشویقی مقالات-مصوب وزارت علومدریافت
آیین نامه پیشگیری تخلف علمیدریافت
آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمیدریافت
اساسنامه پارک علم و فناوریدریافت
شیوه نامه تشکیل و فعالیت کارگروه تخصصی یادگیری الکترونیکی شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالیشیوه_نامه_تشکیل_کارگروه_یادگیری_الکترونیکیدریافت