اجرایی شدن مصوبه افزایش سن در جذب هیات علمی در اولین فراخوان

ئیس هیأت عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: مصوبه افزایش سن اعضای هیات علمی تا ۴۵ سال در اولین فراخوان جذب هیات علمی (تا پایان خرداد ماه) اجرایی خواهد شد.

محمد علی کی نژاد در گفتگو با خبرگزاری مهر با اشاره به جزئیات و زمان اجرای مصوبه افزایش سن اعضای هیأت علمی تا ۴۵ سال گفت: در اولین فراخوان جذب هیأت علمی در سال جاری (تا پایان خرداد ماه) این مصوبه اجرایی می‌شود.

وی ادامه داد: برای جذب اعضای هیأت علمی توانایی علمی و صلاحیت‌های عمومی متقاضی باید بررسی شود، اگر فرد حداقل توانایی علمی و صلاحیت عمومی را داشته باشد برای مراحل بعدی جذب دعوت می‌شود.

رئیس هیأت عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: وقتی فرد برای مرحله بعدی دعوت شد، در واقع مرحله خود ارزیابی است که فرد در این مرحله، شخصیت استادی خود را ارزیابی می‌کند، سوال می‌کند و جواب می‌دهد، فرد وقتی این حداقل‌ها را داشته باشد و وارد مرحله انتخاب اصلح شود، در این مرحله فردی که متأهل است اولویت شغلی پیدا می‌کند که این مورد از قبل نیز وجود داشت.

وی ادامه داد: حدود یک سالی است که این موضوع مطرح شده بود که این اولویت، کمی شود، برای همین اعلام کردیم در شرایط داشتن نمرات صلاحیت عمومی، علمی و خود ارزیابی مساوی، تعداد فرزندان متقاضی نیز در روند جذب تأثیر داشته و امتیازاتی به فرد داده می‌شود و در واقع می‌توان گفت، این مصوبه در رابطه با بحث اولویت شغلی است.

وی درباره اینکه شاید برخی از اعضای هیأت علمی شرایط ازدواج را نداشته و یا اولویت آنها ازدواج نباشد تکلیف این افراد چیست افزود: تمام این موارد توضیح داده شده است، مصوبه جدید جذب هیأت علمی معطوف به گذشته نخواهد شد، اما به طور کلی معتقدیم فردی که در کرسی استادی قرار می‌گیرد باید شخصیت استادی را از همه جهت داشته باشد چرا که آنها الگوی تربیتی دانشجویان هستند. اما در بررسی وضعیت تأهل و یا حتی متارکه شرایط فرد متقاضی در هیأت‌های جذب بررسی می‌شود و اینگونه نیست که اجحافی در حق فردی مجرد ایجاد شود.

وی ادامه داد: برخی دانشگاه‌ها شرایط ویژه داشته و اعلام می‌کنند به جای جذب دکتری ۴۵ سال، دکتری ۳۵ سال جذب خواهند کرد که این موارد از اختیارت دانشگاه‌ها است و هیأت اجرایی جذب در آن ورود نخواهد کرد.

رئیس هیئت عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص جذب فردی که صلاحیت لازم را داشته، ولی بیشتر از ۴۵ سال سن داشته باشد نیز گفت: اگر هیئت‌های اجرایی جذب واقعاً به چنین تشخیصی درباره یک فرد رسیدند این فرد مشمول کبر سن شده و می‌توان از اختیارات وزیر برای جذب وی استفاده کرد.

وی ادامه داد: وزیر اختیاراتی دارد که به هیئت‌های مرکزی جذب تفویض شده و می‌شود از آن استفاده کرد.

به گزارش مهر، بر اساس شرایط جدید جذب اعضای هیأت علمی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، شرط سنی متقاضیان جذب افزایش می‌یابد و افرادی نیز که متأهل و دارای فرزند باشند امتیازاتی در بررسی صلاحیت عمومی دریافت خواهند کرد.