درباره من

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: شهید باهنر کرمان

تماس با من
زمینه های تدریس

کارشناسی

 • پروژه کارشناسی
 • کارآموزی
 • مدارهای الکترونیکی
 • ریاضیات مهندسی
 • ریاضی مهندسی
 • ریزپردازنده و زبان اسمبلی
 • پردازش تصویر
 • آز مدارالکترونیکی
 • ریزپردازنده 1
 • آز مدارهای الکتریکی
 • اصول سیستم های کامپیوتری
 • الکترونیک کاربردی
 • فیزیک
 • کارآموزی1
 • کاراموزی 2
 • الکترومغناطیس
 • آشنایی با مهندسی برق
 • سیگنال ها وسیستم ها
 • تجزیه وتحلیل سیستم ها
 • الکترونیک 1
 • سیستم های دیجیتال 2
 • مدارهای الکتریکی 2
 • الکترونیک 2
 • زبان تخصصی برق
 • زبان تخصصی
 • سیستمهای دیجیتال
 • سیگنال ها و سیستم ها
 • مدارهای پالس و دیجیتال
 • مدارهای مخابراتی
 • مدار الکتریکی
 • مدار الکتریکی 2
 • طراحی سیستمهای ریزپردازنده ای
 • آزسیستم های دیجیتال 2
مقالات

مقالات ژورنالی

 •  A Darwinian Differential Evolution Algorithm for Multilevel Image Thresholding
 •  A Multilevel Image Thresholding Method Using the Darwinian Cuckoo Search Algorithm
 •  A New Shearlet Hybrid Method for Image Denoising
 •  A Novel NeighShrink Correction Algorithm in Image Denoising
 •  A Principle Discussion of Edge Detection based on Gaussian Wavelet
 •  A Study on Darwinian Crow Search Algorithm for Multilevel Thresholding
 •  A robust image denoising technique in the Contourlet Transform domain
 •  An Efficient Noise Removal Edge Detection Algorithm Based on Wavelet Transform
 •  An effective noise reduction algorithm in signal edge detection
 •  An efficient curvelet framework for denoising images
 •  An improvement of Steerable Pyramid denoising method
 •  Design of a Broadband HEMT Mixer for UWB Applications
 •  Evaluation of New Gaussian Wavelet Functions in Signal Edge Detection
 •  FOA: fireworks optimization algorithm
 •  Multilevel Image Thresholding Based on Improved Expectation Maximization (EM) and Differential Evolution Algorithm

مقالات کنفرانسی

 • مه زدایی تصاویر توربین های بادی با استفاده از مدل هرمی لاپلاسین
 •  پیشنهاد روش نوین حذف نویز تکه ای تصاویر SAR برپایه تبدیل موجک
 •  یک روش حذف نویز فلفل نمکی تصاویر برپایه فیلتر ریسز
 
طرح درس
روز
۷:۳۰ – ۹:۳۰
۹:۳۰ – ۱۱:۳۰
۱۱:۳۰-۱۳:۳۰
۱۴-۱۶
۱۶-۱۸
۱۸-۲۰
شنبه
سیستم های دیجیتال 2 (S11)
یکشنبه
دوشنبه
طراحی سیستمهای ریزپردازنده ای (S11)
سه شنبه
سیستم های دیجیتال 2 (S12)
چهارشنبه
طراحی سیستمهای ریزپردازنده ای (S11)
زبان تخصصی برق (S11)