اداره امور تغذیه

کارشناس اداره تغذیه: آقای جواد قاسمیان

تلفن دفتر: ۰۳۴۴۱۵۲۲۰۶۰

اداره تغذیه دانشگاه صنعتی سیرجان با هدف تأمین بخشی از نیازهای تغذیه ای دانشجویان و ایجاد زمینه مناسب جهت رشد و ارتقای دانشجویان و همچنین جلوگیری از بروز بیماری های ناشی از سوء تغذیه در قالب ارائه صبحانه، ناهار و شام به دانشجویان عزیز فعالیت می نماید. فعالیت های اداره تغذیه دانشگاه را می توان در پنج فعالیت کلی به شرح ذیل دسته بندی کرد.

۱ فعالیت های اداری

۲-فعالیت های طبخ و پخت

۳-فعالیت های بهداشتی

۴-فعالیت های فنی

۵-تهیه و ارتقا تجهیزات آشپزخانه و سلف

اهم فعالیتهای اداری بخش تغذیه :

۱- مکاتبات اداری با بخش های داخلی و خارجی دانشگاه

۲- تهیه و تنظیم برنامه غذایی هفتگی دانشجویان

۳- ثبت نام دانشجویان جدیدالورود و ارائه کارت تغذیه

۴- تهیه و تنظیم آمار و اطلاعات هفتگی در اتوماسیون تغذیه

۵- نظارت بر طبخ و پخت غذا در وعده ناهار و شام

۶- رفع مشکلات و ارتقاء تاسیسات موجود در سلف و تجهیزات آشپزخانه

۷- دعوت از کارشناسان اداره بهداشت و انجام اقدامات مربوط به تهیه، ‌نگهداری، پخت و توزیع غذا بر اساس اصول بهداشتی