اردوی یک روزه آبشار راین ویژه دانشجویان جدیدالورود

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه در نظر دارد اردوي يك روزه ويژه دانشجويان جديدالورود برگزار نماید ،لذا علاقه منداني كه قصد شركت در اين اردو را دارند می توانند جهت نام نویسی از تاریخ 6 آبانماه 1402 تا تاريخ 9 آبان ماه 1402 به ساختمان مرکزی دانشگاه – دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آقای اکبرزاده( واحد برادران) و خانم قلی پور (واحد خواهران) مراجعه نمايند.

 جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید به سایت👇  مراجعه نمائید

https://sirjan.nahad.ir

روابط عمومی دانشگاه صنعتی سیرجان