ارزیابی مقالات اعضای هیات علمی دانشگاه به عنوان Highly Cited

مقالات آقایان دکتر محمد حسینی، دانشیار گروه آموزشی مهندسی مکانیک و دکتر میثم آتش افروز، استادیار گروه آموزشی مهندسی مکانیک  توسط پایگاه WOS به عنوان Highly Cited برگزیده شد. ضمن عرض تبریک به اساتید نامبرده مقالات Highly Cited ایشان به صورت زیر معرفی می گردند:

 

دکتر محمد حسینی

Size dependent stability analysis of cantilever micro-pipes conveying fluid based on modified strain gradient theory

Mohammad Hosseini Reza Bahaadini

Journal: International Journal of Engineering Science

دکتر میثم آتش افروز

Simulation of three dimentional MHD natural convection using double MRT lattice Boltzmann method

H.Sajjadi, A.Amiri Delouei, M.Sheikholeslami, M.Atashafrooz, S.Succi

Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications