اساتید مشاور ورودی های مختلف مهندسی برق

اساتید مشاور ورودی های مختلف دانشجویان مهندسی برق به شرح ذیل می باشد. دانشجویان محترم لطفا برای مشاوره در زمینه اخذ واحدهای درسی و سایر امور آموزشی به استاد مشاور خود مراجعه نمایند.

ورودی ۹۵ و ماقبل : دکتر جدیدالاسلام – دکتر احسائیان

ورودی ۹۶: دکتر قاسمی نژاد – دکتر برزگر

ورودی ۹۷: دکتر نصرت آبادی – دکتر دهیادگاری

ورودی ۹۸: دکتر مرادی – دکتر همتی

ورودی ۹۹: دکتر جدید الاسلام – دکتر احسائیان

ورودی ۴۰۰: دکتر قاسمی نژاد – دکتر برزگر

ورودی ۴۰۱: دکتر دهیادگاری – دکتر شمسی