اطلاعیه آموزشی برگزاری امتحانات دروس تربیت بدنی، ورزش1 و خودخوان

۱. امتحان دروس تربیت بدنی و ورزش ۱ روز ۷ مرداد ماه ساعت ۱۰ صبح به صورت مجازی برگزار می گردد.
۲. تاریخ امتحان دروس خودخوان که در نیمسال جاری ارائه نشده اند در  تاریخ ۲۵ تیرماه و ۷ مرداد ماه ساعت ۱۰ صبح به صورت مجازی برگزار می گردد.
 با کارشناسان بخش مربوطه جهت مشخص کردن روز و سایر کارهای مربوطه هماهنگ کنید
دروس خودخوانی که در طول نیمسال جاری ارائه شده اند به کارشناسان بخش خود اطلاع دهید تا نام شما را در سامانه درس افزا اضافه نمایند که بتوانید همراه سایر دانشجویان درس امتحان دهید.