اطلاعیه امتحانات میان ترم دروس هماهنگ

. امتحانات میان‌ترم دروس هماهنگ به‌صورت حضوری و طبق تقویم آموزشی در تاریخ‌هایی که نام درس نوشته‌شده است در ساعت ۱۲ تا ۱۴ برگزار می‌گردد. (در تاریخ ۱۷ فروردین ماه ساعت ۱۲ امتحان درس محاسبات عددی به صورت حضوری در سالن امتحانات دانشگاه برگزار می گردد.)

۲. همراه داشتن اصل کارت دانشجویی (یا کارت شناسایی عکس دار) و کارت واکسیناسیون جهت شرکت در جلسات امتحان الزامی است و در صورت عدم ارائه، ناظر دایره امتحانات از شرکت دانشجو در جلسه امتحان جلوگیری می نماید.

۳. ضرروری است دانشجویان عزیز قبل از شروع امتحان در محل برگزاری امتحان حاضر باشند و پس از باز شدن درب سالن امتحانات، با توجه به شماره صندلی خود که برای هر درس در محل سالن امتحان مشخص شده در محل اختصاص داده شده به خود بنشینند.

۴. پس از شروع امتحان، دانشجویی که تأخیر دارد در صورتی می تواند در جلسه امتحان شرکت نماید که هیچ دانشجویی جلسه امتحان را ترک نکرده باشد. بدیهی است وقت اضافی به این دانشجویان اختصاص نمی یابد.

۵. دانشجویان ملزم به امضاء لیست حضور و غیاب هستند و تا قبل از اتمام حضور و غیاب، هیچ دانشجویی حق خروج از جلسه امتحان را ندارند.

۶. با موضوع تقلب در امتحان برخورد خواهد شد. برخی از مصادیق تقلب به شرح ذیل است:

  • داشتن کارت دانشجویی جعلی یا کپی گرفته شده
  • رد و بدل کردن هر گونه نوشته با سایر دانشجویان و یا استفاده از هر گونه یادداشت، نوشته، کتاب و جزوه
  • همراه داشتن تلفن همراه به هر دلیل حتی به صورت خاموش
  • نگاه کردن از روی ورقه امتحانی دانشجوی مجاور و یا نشان دادن ورقه به وی یا نوشتن هر گونه اطلاعات بر روی دست، پا، لباس، میز و نیمکت 
  • بر هم زدن نظم جلسه امتحان، عدم نشستن در محل تعیین شده و هرگونه مشاجره با مراقبین
  • خروج و بازگشت غیر مجاز به امتحان
  • فرستادن شخص دیگری به جای خود

برخی از مجازات های ناشی از تقلب در جلسه امتحان به تشخیص کمیته انضباطی و اداره آموزش دانشگاه:

  • درج نمره تنبیهی ۰.۲۵ و ثبت موضوع در پرونده آموزشی
  • محرومیت موقت از تحصیل

مدیریت امور آموزشی دانشگاه صنعتی سیرجان