اطلاعیه تغییر رشته / انتقالی توام با تغییر رشته

دانشجویان متقاضی تغییر رشته و یا انتقالی توام با تغییر رشته می توانند حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری با طی کردن مراحل ذیل تقاضای خود را ثبت نمایند. بدیهی است به درخواست هایی که پس از موعد مقرر به آموزش دانشگاه ارسال شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

مراحل:

  1. مراجعه به انتشارات دانشگاه و اخذ فرم (تغییر رشته داخلی  یا انتقال توام با تغییر رشته)
  2. تکمیل مشخصات شخصی و کد رشته های درخواستی (برای درج کد رشته در فرم مربوطه به دفترچه کنکور سال پذیرش خود مراجعه نمائید.)
  3. تحویل فرم تکمیل شده به آموزش دانشگاه (خانم عرب زاده)