اطلاعیه تکمیل کارنامه های سلامت روان و جسم

بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان دانشگاه صنعتی سیرجان میرساند که طرح پایش کارنامههای سلامت روان و جسم برای همه دانشحویان شاغل به تحصیل بصورت متمرکز از طریق سامانه جامع امور دانشجویان (سجاد) اجرا خواهد شد. لذا همه دانشجویان شاغل به تحصیل بایستی نسبت به تکمیل کارنامههای سلامت روان و جسم به صورت الکترونیکی و از طریق این سامانه اقدام نمایند.

 

لینک فرم کارنامه سلامت روان

https://portal.saorg.ir/mentalhealth

لینک فرم کارنامه سلامت جسم

https://portal.saorg.ir/physicalhealth

 

دانشجویان گرامی بایستی پس از تکمیل این فرمها، گزارش پرونده (کد رهگیری) را نزد خود محفوظ و در زمانی که اطلاع رسانی میشود به مرکز مشاوره دانشگاه واقع در طبقه دوم ساختمان دانشکده عمران تحویل دهند.

تأکید می گردد تأییدیه انتخاب واحد ترم جاری دانشجویان منوط به پر کردن فرم کارنامه های سلامت روان و جسم و تایید مرکز مشاوره دانشگاه است.

روابط عمومی دانشگاه صعتی سیرجان