اطلاعیه ثبت نام نامزدهای انتخابات شورای صنفی

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان مایل به عضویت و شرکت در انتخابات شورای صنفی دانشگاه می رساند که با توجه به برنامه زمانبندی انتخابات، از روز شنبه 1398/2/7 تا پایان وقت روزدوشنبه مورخ  1398/2/9 فرصت دارند، جهت ثبت نام و نام نویسی به سامانه آموزشی دانشگاه -پرتال دانشجویی پویا – قسمت خدمات رأی گیری الکترونیکی مراجعه نمایند ودر خواست خود راثبت کنند.

لازم به ذکر است برنامه زمانبندی انتخابات شورای صنفی متعاقبا اعلام خواهد شد.