اطلاعیه حذف ایمیل های دانشگاهی

اساتید غیر هیات علمی و دانشجویانی که ایمیل دانشگاهی اخذ نموده اند، حداکثر تا پایان دی ماه فرصت دارند اطلاعات مورد نیاز را از ایمیل خود برداشته و ذخیره نمایند. پس از پایان مدت مذکور، کلیه حساب های کاربری فوق الذکر از سیستم حذف می گردد و بعد از آن واگذاری ایمیل به اعضا غیرهیات علمی دانشگاه با درخواست به واحد پژوهش و برای دانشجویان کارشناسی ارشد با درخواست به استاد راهنما و تایید استاد مربوطه، از طریق واحد پژوهش و فناوری دانشگاه انجام خواهد گرفت.‌