اطلاعیه شماره 11 امور دانشجویی دانشگاه در خصوص خوابگاه