اطلاعیه مرخصی کارمندان در ایام تابستان سال جاری

بدینوسیله به اطلاع کلیه کارمندان محترم دانشگاه می رساند بنابر تصمیم هیئت رئیسه محترم دانشگاه، بازه استفاده از مرخصی در ایام تابستان سال جاری از تاریخ شنبه 1401/05/01 الی چهارشنبه 1401/05/26 تعیین شده است. کارمندان شریف دانشگاه می توانند ضمن هماهنگی با معاون مربوطه، با ثبت 9 روز مرخصی استحقاقی از 6 روز مرخصی فوق العاده استفاده نمایند.