اطلاعیه مهم صندوق رفاه دانشجویان

خانم/آقای
با شماره پرونده اصلی

آخرین فرصت

نظر به درخواست های مکرر دانش آموختگان مبنی بر مساعدت در واریز بدهی یکجا پرداخت به آگاهی میرساند
در آستانه اعیاد سعید قربان و غدیر بدهی شما صرفا برای مدت 10 روز از دین حال(یکجا پرداخت)، به پرداخت در قالب اقساط تغییر وضعیت یافت.
با پرداخت اقساط معوق در این بازه زمانی از آخرین فرصت فراهم شده برای پرداخت مانده بدهی در سر رسید های آتی به صورت اقساط استفاده نمایید.
پرداخت از طریق نشانی www.swf.ir بخش پورتال دانشجویی .