اطلاعیه ها – مدیریت امور دانشجویی

اطلاعیه ها

مدیریت امور دانشجویی

الف – مدیر امور دانشجویی: آقای مهندس عبدالرضا کاظمی نیا – 41522093

ب –     سرپرست صندوق رفاه: سرکار خانم ذبیحی    415220031

اداره امور رفاه و تسهیلات دانشجویی

ج- کارشناس: آقای قاسمیان – 415220031

اداره تغذیه

اداره نقلیه

اداره امور خوابگاه پسران

د- کارشناس: سرکار خانم مرادپور   415220031

اداره امور خوابگاه دختران

اطلاعیه های امور خوابگاهها: