اطلاعیه ورود به کلاس های مجازی

جهت ورود به کلاس ها لطفا به آدرس lms.sirjantech.ac.ir  مراجعه نمایید.