اطلاع رسانی منسجم آموزش الکترونیکی دانشگاه

به گزارش روابط عمومی دانشگاه به نقل از مدیر محترم پژوهشی در حوزه معاونت آموزشی دانشگاه ، سایت آموزش مجازی به آدرس

elearning.sirjantech.ac.ir

جهت اطلاع رسانی منسجم آموزش الکترونیکی دانشگاه در پرتال ایجاد شده است. دانشجویان و مدرسان جهت دریافت اخبار و مطالب  (خدمات آموزش مجازی)،  می توانند سایت را  به صورت روزانه بازدید نمایند.

روابط عمومی دانشگاه