اعضای هیات علمی دانشگاه از مجتمع جهان فولاد سیرجان بازدید کردند

 

اعضای هیات علمی دانشگاه با حضور مدیر پژوهش و امور فناوری و مدیر دفتر ارتباط با صنعت و کارآفرینی از کارخانه های مختلف و پروژه های مختلف مجتمع جهان فولاد سیرجان با حضور مدیران این مجتمع بازدید بعمل آوردند. مقررگردید که اعضای هیات علمی دانشگاه صنعتی سیرجان در انجام پروژه های رفع مشکلات و بهینه سازی سیستم و همچنین مشاوره های علمی با هکاری مدیران مجموعه جهان فولاد مشارکت داشته باشند. با پیگیری مدیر ارتباط با صنعت و مدیر تحقیق و توسعه دو سازمان پیگیری فعالیت ها انجام پذیرد و نتیجه آن در سه ماه آتی به یک جلسه مشترک به استحضار بالاترین مقام دو سازمان رسانده شود.