اعلام برگزیدگان مسابقات سراسری قران کریم مرحله دانشگاهی

برگزیدگان  مسابقات سراسری قران کریم  بخش شفاهی و کتبی مرحله دانشگاهی

بخش شفاهی                                                                                                                                                          بخش کتبی

برادران                                                                                                                                                                        برادران

رشته تحقیق                        رشته ترتیل                      رشته اذان                           رشته دعا و مناجات                                 مالک میرزایی مقدم

مرتضی بلوردی                امیرحسین حسن زاده            محمد مهدی نجفیان                  محمدرضا باهو                                  امید ارجمند عسکری

محمدجواد صادقی

خواهران                                                                                                                                                                       سجاد صالحی

ترتیل                             رشته حفظ یک جزء           رشته حفظ ۱۰ جزء

زینب غلامی                     مریم نقوی                       فاطمه علی پور