الزامی بودن ارائه کارت واکسیناسیون جهت انجام امور ثبت نام حضوری و ورود به دانشگاه

قابل توجه دانشجویان جدیدالورود:

جهت انجام امور ثبت نام حضوری و ورود به دانشگاه صنعتی سیرجان ارائه کارت واکسیناسیون covid الزامی می باشد.