دانشگاه صنعتی سیرجان

2 - الزامی بودن ارائه کارت واکسیناسیون جهت انجام امور ثبت نام حضوری و ورود به دانشگاه

الزامی بودن ارائه کارت واکسیناسیون جهت انجام امور ثبت نام حضوری و ورود به دانشگاه

قابل توجه دانشجویان جدیدالورود:

جهت انجام امور ثبت نام حضوری و ورود به دانشگاه صنعتی سیرجان ارائه کارت واکسیناسیون covid الزامی می باشد.

اطلاعیه های دانشجویان جدید الورود - سال 1400
مشاهده اطلاعیه ها راهنمای شرکت در کلاس های مجازی