درباره من

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: دانشگاه صنعتی شاهرود

تماس با من
زمینه های تدریس

کارشناسی

  • کارآموزی
  • پروژه کارشناسی
  • گرافیک کامپیوتری
  • هوش مصنوعی
  • برنامه نویسی کامپیوتر
  • مهندسی نرم افزار(مهندسی نرم افزار2)
  • آز سیستم عامل
  • طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی
  • برنامه سازی پیشرفته
  • طراحی زبان های برنامه سازی
  • هوش مصنوعی سیستم های خبره
  • روش پژوهش و ارائه
  • مبانی کامپیوتر و برنامه سازی
  • زبان های برنامه سازی
  • پروژه
  • مدار منطقی
  • سیستم های دیجیتال 1
  • مدارهای منطقی
  • مبانی بینایی کامپیوتر
  • پایان نامه
  • بینایی کامپیوتر

کارشناسی ارشد

  • پایان نامه
 
طرح درس
سرپرستی پروژه ها و پایان نامه ها
 • نام دانشجو: مژگان ایران نژادپاریزی – عنوان پایان نامه: تعیین موقعیت ترک در سدهای بتنی وزنی با استفاده از هوش مصنوعی – مقطع: کارشناسی ارشد – سال: 1395

 

مقالات

مقالات ژورنالی

 •  Automated identification of security discussions in microservices systems: Industrial surveys and experiments
 •  Automatic identification of minerals in thin sections using image processing
 •  Estimating the Scouring Depth of Bridge Pier Using Self-Organizing Neural Networks (SOM)
 •  Optimal Estimation of Secondary Flow Coefficient in Compound Channels with Vegetated Floodplains
 •  Water surface profile prediction in compound channels with vegetated floodplains
 •  تبدیل خودکار درخت بانک وابستگی فارسی به درخت‌بانک سازه‌ای
 •  تستتت
 •  کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در تخمین عمق آبشستگی اطراف پایه پل در بستر با رسوبات چسبنده

مقالات کنفرانسی

 •  Converting Dependency Structures To Phrase Structures For Free-Word -Order Languages
 •  The XMLization of a Dependency Treebank in CoNLL Format for Evaluating Linguistic Queries using XQuery
 •  ارائه یک روش جهت تشخیص کاراکتر نوری در تصاویر نویزی
 •  استفاده از الگوریتم های هوشمند گیاهان در هوش مصنوعی
 •  بررسی روش های بخش بندی اتوماتیک در تصاویر
 •  بررسی روش های تشخیص برجستگی در تصاویر
 •  تحلیل پارامترهای نگهداری در طراحی معماری سرویسگرا
 •  تخمین اتوماتیک جنسیت و سن براساس تصاویر لبخند
 •  تشخیص اتوماتیک سلاح سرد و گرم در تصاویر با استفاده از الگوریتم Yolo
 •  تشخیص اتوماتیک نقص جوشکاری با استفاده از پردازش تصویر
 •  تشخیص اتوماتیک گلبول های سفید خون در تصاویر میکروسکوپی
 •  روشی کارآمد در پیشگویی بازار سهام به کمک شبکه های عصبی
 •  سامانه برخط تشخیص خودکار صفحات آسیب دیده ماشین پلت
 •  شناسایی مراکز فشارکف پا با استفاده از پردازش تصویر
 •  طراحی یک مدار رای گیر اکثریت برگشت پذیر و اعمال افزونگی پیمانهای سه-گانه برای تحمل پذیری خطا در مدارهای برگشت پذیر
 •  مروری بر روشهای اتوماتیک شناسایی رتینوپاتی دیابتی
 •  مروری بر روشهای استگانوگرافی در تصویر
 •  مروری بر زبان توصیف معماری Archc
 •  کارایی الگوریتم پالایش مشارکتی در سیستم های توصیه گر
 •  کارایی فیلتر انتشار ناهمسانگرد در حذف نویز تصاویر سونوگرافی
 •  یادگیری ماشین در کلان داده ها
 •  یک روش تشخیص خطا در مدارهای برگشت پذیر
روز
۹:۳۰ – ۷:۳۰
۱۱:۳۰ – ۹:۳۰
۱۱:۳۰-۱۳:۳۰
۱۴-۱۶
۱۶-۱۸
۱۸-۲۰
شنبه
یکشنبه
مبانی بینایی کامپیوتر (S17)
برنامه سازی پیشرفته (S17)
دوشنبه
سه شنبه
مبانی بینایی کامپیوتر (S17)
برنامه سازی پیشرفته (S17)
چهارشنبه
برنامه سازی پیشرفته (مرکز نرم افزاری 1)