درباره من
 • دانشگاه محل فارغ التحصیلی: دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • – زمینه های کاری و علایق پژوهشی: تحلیل تنش، تغییرشکل های بزرگ، بیو مکانیک.
تماس با من
زمینه های تدریس

کارشناسی

 • اقتصاد مهندسی
 • پروژه تخصصی
 • مقاومت مصالح 2
 • استاتیک
 • مقاومت مصالح 1
 • طراحی ماشین به کمک کامپیوتر
 • کاراموزی1
 • کاراموزی 2
 • استاتیک و مقاومت مصالح
 • ریاضیات مهندسی
 • طراحی مکانیزمها
 • پلاستیسیته عملی و تغییر شکل فلزات
 • ارتعاشات مکانیکی
 • مقاومت مصالح 3
 • کارآموزی1
 • کارآموزی 2
 • کارآموزی
 • آزمایشگاه مقاومت مصالح
 • دینامیک ماشین
 • زبان تخصصی
 • پروژه کارشناسی
 • سیستمهای انتقال آب
 •  

کارشناسی ارشد

 • ارتعاشات مکانیکی
 • پایان نامه
 • مکانیک محیط پیوسته1
 • سمینار
 • ریاضیات مهندسی
 • تئوری ورق وپوسته
 •  
مقالات

مقالات ژورنالی

 •  An Analytical Study on Mechanical Behavior of Human Arteries – A Nonlinear Elastic Double Layer Model
 •  Effects of Aging on the Mechanical Behavior of Human Arteries in Large Deformations
 •  Non-Linear Analysis of Viscoelastic Rectangular Plates Subjected to In-Plane Compression
 •  بررسی رفتار مکانیکی سرخ¬رگ¬ها¬ی انسانی در تغییر شکل¬های بزرگ بر اساس تئوری الاستیسیته غیرخطی
 •  

مقالات کنفرانسی

 •  بررسی تاثیر سرعت دوران بر کاویتاسیون پمپ های سانتریفیوژ
 •  بررسی تاثیر سرعت های متفاوت بر تنش های به وجود آمده ناشی از جوشکاری
 •  بررسی تغییر شکل های بزرگ برشی سلول های اندوتلیال با استفاده از تئوری ویسکوالاستیسیته سه بعدی
 •  
روز
۹:۳۰ – ۷:۳۰
۱۱:۳۰ – ۹:۳۰
۱۱:۳۰-۱۳:۳۰
۱۴-۱۶
۱۶-۱۸
۱۸-۲۰
شنبه
یکشنبه
مقاومت مصالح 1 (C21)
مقاومت مصالح 1 (N17)
استاتیک (C21)
مکانیک محیط پیوسته1 – تئوری ورق وپوسته (آمفی تئاتر مکانیک)
دوشنبه
استاتیک (C21)
سه شنبه
مقاومت مصالح 1 (C21)
مقاومت مصالح 1 (N17)
استاتیک (C21)
مکانیک محیط پیوسته1 – تئوری ورق وپوسته (S16)
چهارشنبه
استاتیک (C21)
آزمایشگاه مقاومت مصالح (آز مقاومت مصالح)
آزمایشگاه مقاومت مصالح (آز مقاومت مصالح)