آغاز نام نویسی و ثبت نام در شورای صنفی و رفاهی دانشجویی دانشگاه

قابل توجه دانشجویان محترم متقاضی شرکت درانتخابات شورای صنفی-رفاهی دانشگاه

 

به اطلاع می رساند، آندسته از دانشجویانی که مایل به عضویت و شرکت در انتخابات شورای صنفی- رفاهی دانشگاه هستند، فرصت دارند از روز سه شنبه مورخ 1402/03/16  تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1402/03/20 جهت ثبت نام و نام نویسی به امور دانشجویی دانشگاه مراجعه نمایند.

 

                                                                                                  « امور دانشجویی دانشگاه صنعتی سیرجان»