انتصاب دکتر خلیفه به عنوان مدیر گروه آموزشی مهندسی عمران