انتصاب رئیس دانشگاه صنعتی سیرجان به عنوان رئیس کارگروه ارتباط با صنعت و جامعه