اولین سمینار ایده های کسب و کار حوزه فناوری اطلاعات