بازدید از نمایشگاه کتاب تهران

به اطلاع می رساند دانشجویانیکه قصد حضور در نمایشگاه کتاب تهران دارند با شرایط ذیل می توانند از کمک هزینه اهدایی دانشگاه استفاده نمایند:                                                                                               

    1- تهیه بلیط و اعلام به امور فرهنگی قبل از اعزام، شایان ذکر است تاریخ بلیط باید در بازه زمانی مشخص شده، باشد

   * بازه زمانی  خواهران 13/02/97 لغایت 17/02/97

   * بازه زمانی برادران  18/02/97 لغایت 22/02/97

  2- تحویل اصل بلیط و بن کتاب به امور فرهنگی هنگام برگشت جهت پرداخت کمک هزینه

   قابل ذکر است رعایت نکات فوق الزامیست، در غیر اینصورت کمک هزینه تعلق نخواهد گرفت

   جهت کسب اطلاعات بیشتر به امور فرهنگی واقع در ساختمان عمران مراجعه فرمایید.    

                                                                                                    با سپاس امور فرهنگی دانشگاه