بازدید دانشجویی از مرکز آموزش شهدای وظیفه نداجا سیرجان

بازدید دانشجویی از مرکز آموزش شهدای وظیفه نداجا سیرجان

زمان: پنج شنبه پانزدهم آذرماه 97

دانشجویان محترم می توانند جهت نام نویسی به دفتر نمایندگی نیروی راهبردی (محققین صنعت) واقع در طبقه همکف مجتمع کلاس ها مراجعه نمایند.

* سرویس ایاب و ذهاب از مقابل خوابگاه های دانشگاه آماده سرویس دهی خواهد بود.