برگزاری اولین دوره آموزشی بسکتبال

تربیت بدنی دانشگاه صنعتی روز سه شنبه مورخ سوم آبانماه هزار و سیصد و نود و هشت اولین دوره آموزشی بسکتبال را با همکاری هیات بسکتبال شهرستان و آقای اکبر شهسواری از داورهای ملی این رشته برگزار کرد.