برگزاری جلسه شورای پژوهش در مرکز رشد سیرجان

به گزارش روابط عمومی امروز شورای پژوهش دانشگاه با حضور معاون آموزشی و پژوهشی، مدیران حوزه پژوهش، مدیران گروه های اموزشی و سایر اعضای شورا در مرکز رشد سیرجان واقع در منطقه ویژه اقتصادی تشکیل گردید. مدیر مرکز رشد (دکتر محمدجواد محمودآبادی) معرفی از مرکز رشد داشتند و نحوه حمایت آن از ایده های نوآورانه و کسب و کار را توضیح دادند و اعضا بازدیدی از امکانات این مرکز بعمل آوردند. در انتها مقرر شد اعضا مساعدت در معرفی این مرکز به دانشجویان و همکاری در جذب آنها برای به ثمر رسانده ایده های کسب و کار داشته باشند.

روابط عمومی دانشگاه صنعتی سیرجان