برگزاری دومین سمینار کسب و کار در حوزه فناوری اطلاعات و صنعت

دومین سمینار ایده های کسب و کار در حوزه فناوری اطلاعات روز چهارشنبه 13 اسفندماه به صورت مجازی برگزار گردید. ایده های پذیرفته شده به شرح ذیل می باشد:

نفر اول:
ناهید نژادکورکی – تعیین خرابی دیواره های جانبی واگن های گندله سازی به کمک پردازش تصویر
نفر دوم:
محمد صالحی – تحلیل و بررسی قطعی در شبکه انتقال برق به کمک تکنیک ها ی داده کاوی مطالعه موردی :شرکت برق منطقه ای فارس
نفر سوم:
محمد مهدی مرادمند – ساخت مبدل حرارتی صفحه ای پره دار به روش ساخت افزایشی غیرمستقیم
نفر چهارم:
امین خوشدل – سیمرک
نفر پنجم:
سجاد آرمند – هوشمند سازی سامانه های حمل و نقل
نفر ششم:
سید سعید اخروی – مدل پیس بینی و هشدار سیلاب سریع و خودکار
نفر هفتم:
عباس بهزادی – برآورد دقیق حجم کنسانتره تولیدی در معدن سنگ آهن گل گهر سیرجان با استفاده از
فاصله یاب لیزری
نفر هشتم:
حسین محمودآبادی – آموزش واقعیت مجازی در صنعت