دانشگاه صنعتی سیرجان

photo 2021 06 13 18 20 51 864x768 - برگزاری طرح خود تنظیمی در ایام امتحانات، شناسایی موانع یادگیری

برگزاری طرح خود تنظیمی در ایام امتحانات، شناسایی موانع یادگیری

photo 2021 06 13 18 20 51 819x1024 - برگزاری طرح خود تنظیمی در ایام امتحانات، شناسایی موانع یادگیری

اطلاعیه های دانشجویان جدید الورود - سال 1400
مشاهده اطلاعیه ها راهنمای شرکت در کلاس های مجازی