دانشگاه صنعتی سیرجان

302 1 - برگزاری مراسم غبار روبی قبر شهید گمنام دانشگاه به مناسبت اولین سالگرد شهید سردار دلها و هم رزمانش در دانشگاه

برگزاری مراسم غبار روبی قبر شهید گمنام دانشگاه به مناسبت اولین سالگرد شهید سردار دلها و هم رزمانش در دانشگاه

302 - برگزاری مراسم غبار روبی قبر شهید گمنام دانشگاه به مناسبت اولین سالگرد شهید سردار دلها و هم رزمانش در دانشگاه

اطلاعیه های دانشجویان جدید الورود - سال 1400
مشاهده اطلاعیه ها راهنمای شرکت در کلاس های مجازی