برگزاری هفدهمین کنفرانس نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت به میزبانی دانشگاه شهید باهنر کرمان

هفدهمین کنفرانس نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت به میزبانی دانشگاه شهید باهنر کرمان در تاریخ ۵ و ۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ برگزار می گردد. از تمامی صاحب نظران، اساتید، دانشمندان و غیره دعوت به عمل می آید. اطلاعات تکمیلی در پوستر آمده است.