برگزاری کارگاه آموزشی رعایت اصول ارگونومی در محیط کار

مرکز مشاوره و درمان دانشگاه برگزار می کند:

کارگاه آموزشی رعایت اصول ارگونومی درمحیط کار

 

ویژه اعضای محترم هیئت علمی و کارکنان دانشگاه صنعتی سیرجان