دانشگاه صنعتی سیرجان

IMG 5465 3 scaled 2 1280x768 - بهار 1400 در دانشگاه

بهار ۱۴۰۰ در دانشگاه

IMG 5465 3 scaled - بهار 1400 در دانشگاه

IMG 5468 2 scaled - بهار 1400 در دانشگاه

IMG 5483 2 scaled - بهار 1400 در دانشگاه

IMG 5486 2 scaled - بهار 1400 در دانشگاه