دانشگاه صنعتی سیرجان

IMG 8445 1366x768 - بهار 1401 دانشگاه با حضور گرم دانشجویان بعد از بحران ویروس کرونا

بهار 1401 دانشگاه با حضور گرم دانشجویان بعد از بحران ویروس کرونا

IMG 8463 scaled - بهار 1401 دانشگاه با حضور گرم دانشجویان بعد از بحران ویروس کرونا

IMG 8460 scaled - بهار 1401 دانشگاه با حضور گرم دانشجویان بعد از بحران ویروس کرونا

IMG 8481 scaled - بهار 1401 دانشگاه با حضور گرم دانشجویان بعد از بحران ویروس کرونا

IMG 8470 scaled - بهار 1401 دانشگاه با حضور گرم دانشجویان بعد از بحران ویروس کرونا

IMG 8476 scaled - بهار 1401 دانشگاه با حضور گرم دانشجویان بعد از بحران ویروس کرونا

IMG 8483 scaled - بهار 1401 دانشگاه با حضور گرم دانشجویان بعد از بحران ویروس کرونا

IMG 8477 scaled - بهار 1401 دانشگاه با حضور گرم دانشجویان بعد از بحران ویروس کرونا

IMG 8478 scaled - بهار 1401 دانشگاه با حضور گرم دانشجویان بعد از بحران ویروس کرونا

IMG 5486 scaled - بهار 1401 دانشگاه با حضور گرم دانشجویان بعد از بحران ویروس کرونا

روابط عمومی دانشگاه صنعتی سیرجان

اطلاعیه ها

مشاهده آرشیو