تبریک و موفقیت در فرایند برگزاری آزمون سراسری 1400

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی سیرجان،بر اساس آخرین نظر سنجی که توسط داوطلبین آزمون سراسری 1400 در پایان آزمونها از طریق پایگاه سازمان سنجش کشور انجام می گردد، حوزه دانشگاه صنعتی سیرجان، براساس رعایت اصول بهداشتی و فاصله صندلی ها و الزامات بهداشتی توسط عوامل اجرایی، رتبه یک کشوری با رضایتمندی 100 درصدی دواطلبین درآزمون گروه آزمایشی هنر را در بین تمامی حوزه های برگزاری آزمون های سراسر کشور کسب نمود.

آزمون گروه آزمایشی هنر روز چهارشنبه 9 تیر ماه با رعایت دستورالعمل های بهداشتی و نظارت و همکاری نمایندگان دانشکده علوم پزشکی برگزار گردید.

روابط عمومی دانشگاه صنعتی سیرجان