تعهد نامه متقاضیان کمیسیون موارد خاص

دانشجویانی که جهت اخذ مجوز برای ادامه تحصیل در سامانه سجاد ثبت نام کرده اند و رای انها صادر نشده است لازم است تا فرم تعهد را از سایت دانشگاه (sirjantech.ac.ir) منوی آموزشی و گزینه فرم­های آموزشی دانلود و تکمیل کنند.

در ادامه با مراجعه به سامانه پویا درخواست خود طبق مراحل ذیل ثبت کنند.

  • مراجعه به سامانه پویا (pooya.sirjantech.ac.ir)
  • قسمت درخواست های آموزشی
  • درخواست جدید
  • درخواست بررسی مشکلات آموزشی دانشجو
  • در قسمت توضیحات ذکر شود: “ارسال تعهد نامه جهت پذیرفتن رای کمیسیون موارد خاص”
  • پیوست کردن فایل تعهد نامه (فرم تعهد باید امضا و تاریخ داشته باشد)
  • ثبت درخواست

دریافت فرم تعهد