تغییر تاریخ برگزاری جشن فارغ التحصیلی

به اطلاع دانشجویانیکه برای جشن فارغ التحصیلی ثبت نام کرده اند میرساند تاریخ برگزاری جشن به ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ تغییر کرد.