تقویم آموزشی نیمسال اول 1402-1403 دانشگاه صنعتی سیرجان

تقویم آموزشی نیمسال اول 1402-1403 دانشگاه صنعتی سیرجان

 

https://aduc.sirjantech.ac.ir/wp-content/uploads/sites/6/2023/09/22.pdf

 

 

روابط عمومی دانشگاه صنعتی سیرجان